Vedtægter for Filmklubben Valentino


NAVN OG FORMÅL

 • § 1. Foreningens navn er Filmklubben Valentino.
  • Stk. 2. Filmklubben er hjemmehørende i Esbjerg Kommune.
 • § 2. Filmklubbens formål er at udbrede kendskabet til og udvikle interessen for filmen som kommunikationsmiddel og som kunstart.
 • § 3. Filmklubben er medlem af landsorganisationen Sammenslutningen af Danske Filmklubber (SDF).

FORENINGENS MEDLEMMER

 • § 4. Som medlem af filmklubben kan optages enhver person, der er fyldt 16 år.
 • § 5. Filmklubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes en gang årligt hvert forår. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel.
  • Stk. 2. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter.
   • Stk. 2a. Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening eller – om nødvendigt – mindst tre bestyrelsesmedlemmer i forening.
   • Stk. 2b. Kassereren har med formandens og egen underskrift fuldmagt til administration af foreningens konto.
   • Stk. 2c. Øvrige bestyrelsesmedlemmer kan tildeles begrænset adgang (“læseadgang”) til foreningens konto.
  • Stk. 3. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
   • GENERALFORSAMLINGENS DAGSORDEN
   • 1. Valg af dirigent og referent.
   • 2. Formandens beretning.
   • 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet. Fastsættelse af medlemskontingent.
   • 4. Indkomne forslag.
   • 5. I lige år: På valg er de 3 (tre) bestyrelsesmedlemmer, der har siddet i de to forudgående to år.
   • 6. I ulige år: På valg er de 2 (to) bestyrelsesmedlemmer, der har siddet i de to forudgående år.
   • 7. Hvert år: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
   • 8. Hvert år: Valg af revisor samt revisorsuppleant.
   • 9. Eventuelt.
  • Stk. 4. Der kan kun træffes beslutninger om emner, som er optaget på dagsordenen. Forslag, som ønskes optaget på dagsorden, skal skriftligt være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
  • Stk. 5. Der udarbejdes et referat for generalforsamlingen.
  • Stk. 6. I umiddelbar tilknyttning til generalforsamlingen afholdes bestyrelsesmøde, hvor den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Herudover aftales fordeling af ansvaret for udførelse af de prakatiske opgaver i foreningen. Den samlede bestyrelse underskriver referatet fra dette møde med navne på alle bestyrelsesposter.

BESTYRELSEN

 • § 6. Bestyrelsen kan i det omfang, den skønner det nødvendigt, ansætte lønnet hjælp.
  • Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
  • Stk. 3. Der udarbejdes referat af bestyrelsesmøderne.
  • Stk. 4. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING AF FORENINGEN

 • § 7. Filmklubbens vedtægter kan kun ændres på generalforsamlingen, såfremt det vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte og kun hvis ændringsforslaget er tilsendt bestyrelsen senest 1 uge, inden generalforsamlingens afholdelse. Blanke stemmer medtælles.
  • Stk. 2. I tilfælde af opløsning af filmklubben, bestemmer den sidste generalforsamling, hvad et eventuelt overskud skal anvendes til. Således vedtaget på stiftende generalforsamling 8. november 1991 med ændringer sidst på generalforsamlingen d. 27. april 2017.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling 8. november 1991 med ændringer sidst på generalforsamlingen d. 27. april 2017.